Quy định bồi thường

Quy định bồi thường

1. Điều kiện chấp nhận khiếu nai bưu gửi 247 - Thời hạn chấp nhận khiếu nại đối với bưu gửi 247 là 6 tháng kể từ  ngày sau ngày kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình đã công bố. - Chỉ chấp nhận khiếu nại tại những bưu cục có mở dịch vụ 247 - Chỉ chấp nhận khiếu nại sau khi kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình 2. Những trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường ...

23-12-2015, 11:20:08 AM Xem thêm »
Phụ phí xăng dầu và tỉ giá

Phụ phí xăng dầu và tỉ giá

Phụ phí và tỉ giá Phí nhiên liệu: 17% Vùng sâu, vùng xa: 20% cước chính. Tỉ giá USD = 22,430 VNĐ ...

23-12-2015, 11:19:02 AM Xem thêm »