Quy định bồi thường

1. Điều kiện chấp nhận khiếu nai bưu gửi 247

- Thời hạn chấp nhận khiếu nại đối với bưu gửi 247 là 6 tháng kể từ  ngày sau ngày kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình đã công bố.

- Chỉ chấp nhận khiếu nại tại những bưu cục có mở dịch vụ 247

- Chỉ chấp nhận khiếu nại sau khi kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình

2. Những trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

-Trường hợp bất khả kháng vì thiên tai, địch họa hoặc những tình huống bất ngờ vượt quá khả năng khắc phục của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

- Bưu gửi 247 bị hư hỏng do người gửi gói bọc không đảm bảo nội dung bên trong.

- Bưu gửi 247 bị phát nhầm do lỗi của người gửi.

- Bưu gửi 247 có vật phẩm, hàng hoá bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.

- Bưu gửi 247 có vật phẩm hàng hoá vi phạm quy định về hàng cấm gửi, gửi có điều kiện của Nhà nước, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc bị huỷ theo quy định của pháp luật.

- Bưu gửi 247 gửi đi quốc tế bị thu giữ theo luật lệ của nước nhận..

- Phần giá trị khai man, khai vượt quá giá trị thực tế của bưu gửi 247 khai giá .

- Bưu gửi 247 khiếu nại quá thời hạn quy định.

- Đối với bưu gửi 247 quốc tế có nội dung là vật phẩm hàng hoá, doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm đối với việc khai Hải quan của người gửi hoặc người nhận và những quyết định xử lý củaHải quan khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không phải bồi thường những thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng bưu gửi 247 gây nên.

3. Nguyên tắc bồi thường

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất do lỗi của doanh nghiệp gây ra cho người có quyền thụ hưởng

- Tiền bồi thường được trả bằngtiền Việt Nam.

- Tiền bồi thường được trả cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền nhận. Trường hợp người nhận đồng ý nhận bưu phẩm 247 bị suy suyển hư hỏng thì người nhận được quyền nhận bồi thường.

- Đối với bưu gửi 247 gửi từ ViệtNam đi quốc tế, nếu phải bồi thường, Công ty TNHH TM-DV Liên Kết Vận Chuyển 247 chỉ bồi thường cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền đang ở tại Việt Nam.

- Đối với bưu gửi 247 quốc tế đến Việt Nam: việc bồi thường được thực hiện theo Điều ước quốc tế mà Công ty TNHH TM-DV Liên Kết Vận Chuyển 247 tham gia ký kết và thoả thuận song phương giữa Bưu chính hai nước.

23-12-2015
Không có bình luận.

Có thể bạn quan tâm